Persondata

Korrekt behandling af persondata er en hjørnesten i Fact-Finders værdisæt. Derfor har emnet også fået en selvstændig side. Du kan læse vores persondatapolitik neden for, eller returnere til siden “Værdisaet”

Persondata ansvarlig

Fact-Finder
CVR-nr. 38178253
Lærkevangen 11
2750 Ballerup

Baggrund

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan Fact-Finder behandler personoplysninger.

Persondatapolitikken skal informere dig om Fact-Finders indsamling, anvendelse og beskyttelse af personoplysninger.

Persondata behandles i henhold til Persondataforordningen.

Fact-Finders roller

Fact-Finder har to forskellige roller, når det kommer til indsamling og behandling af personoplysninger.

Den ene rolle er som dataansvarlig, ved at indsamle og behandle kunders personoplysninger i forholdet mellem kunde og virksomhed.

Den anden rolle er som databehandler, ved at indsamle tilvejebragte oplysninger og dokumentation, som er relevant i forhold til det lovlige formål med efterforskningen af kundens sag.

Personadata i Kundeforholdet

Hvornår indsamles persondata

Som dataansvarlig indsamler Fact-Finder nødvendige personoplysninger, når der opstår et egentligt kundeforhold.

Formålet

Formålet med indsamlingen er, at kunne varetage et kunde/ virksomhedsforhold.

Hvad indsamles

Der indsamles navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt evt. bankkonto nummer m.v.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares så længe, som myndighederne stiller krav om.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne videregives ikke til tredje part med mindre Fact-Finder pålægges det efter loven.

Persondata i Efterforskningsforholdet

Hvornår indsamles data

Fact-Finder påbegynder indsamling af data til brug for opfyldelse af målet med efterforskningen efter skriftlig aftale med kunden.

Formålet med at indsamlede data

Det er formålet med indsamling af lovligt tilvejebragte persondata, at oplyse kundens sag og at nå det lovlige formål, som er sat for efterforskningen.

Hvad indsamles

Der indsamles så vidt muligt dokumentation for enhver lovligt tilvejebragt oplysning, som er relevant for opfyldelse af formålet med efterforskningen.

Videregivelse af oplysninger

Når efterforskningen er tilendebragt udleveres de indsamlede oplysninger til kunden.

Oplysningerne videregives ikke til tredje part med mindre Fact-Finder pålægges det efter loven.

Sikkerhed

Fact-Finder anvender adgangskontrol, backup, kryptering, antivirus, firewall, sikkermail og uddannelse m.v. i bestræbelserne på at undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug af oplysningerne.

Vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet hos Fact-Finder.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Fact-Finder på tlf. 4247 6702.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af personoplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K., Tlf. 33193200, mail: dt@datatilsynet.dk