Planen

Vi skal have overblik og lægge planen

Vis hvilke veje man kan gå
Mål, plan og budget for efterforskningen. Vi ved hvad vej vi skal gå.

Fact-Finder skal fastlægge et mål og finde en løsningsmodel til opgaven.

Vi indleder samarbejdet med kunden på et telefonisk- eller personligt møde, hvor sagen forelægges for os.

På den måde får vi et godt kendskab til kundens ønsker og behov og vurderer om der findes realistiske veje til at nå kundens mål.

Vi tager hurtigt stilling til, om Fact-Finder kan  hjælpe med løsning af opgaven. I bekræftende fald skitserer vi måske allerede målet og en plan  ved det første indledende møde, som er gratis og helt uden binding.

Udarbejdelse af målet, planen og et budget

Hvis opgaven ikke er helt ukompliceret kan der være behov for, at Fact-Finder overvejer sagen lidt nøjere.

Fra det indledende møde får vi normalt en god baggrund for, at sætte mål for opgavens løsning og skitsere et udkast til en skræddersyet flexibel løsningsmodel, der tilgodeser kundens behov.

I vanskelige tilfælde kræves en forundersøgelse for at formulere en model.

I  begge tilfælde sker det i samarbejdet med kunden og eventuelle andre rådgivere, med det sigte, at kunden får den ønskede vished og den ønskede dokumentation til sin videre disponering.

Beslutning om det videre samarbejde

Vi fremlægger mål, løsningningsmodel og et budget på et afklarende møde, som også er uforpligtende.

Efter kundens ønske og  beslutning kan der udfærdiges en skriftlig aftale om opgavens overdragelse. Aftalen vil indeholde målet med efterforskningen, en skitsering af den aktuelle plan for gennemførelsen og den budgetramme inden for hvilken efterforskningen skal foregå.
Hos Fact-Finder er udgifter altid indeholdt i budgettet.

Afrapportering og dokumentation

Fact-Finder rapporterer løbende telefonisk, hvordan efterforskningen skrider frem. Den indsamlede dokumentation afleveres i et slutdokument, når efterforskningen er tilendebragt.

Kontakt os sådan:  Kontaktoplysninger